Παρακολούθηση βασικών δεικτών, ανάλυση στοιχείων νοσηλείας

nops data icon 

Η Μηχανογραφική έχει αναπτύξει δικό της λογισμικό με στόχο την οικονομική ανάλυση, ερμηνεία και αξιολόγηση χρήσιμων δεικτών για την υγεία. Με άντληση πληροφορίας από τις υπάρχουσες  περισσότερα...

Λογιστική Υποστήριξη

nops acc icon


Η εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος σε φορείς υγείας αποτελεί σημαντικό τμήμα των συμβουλευτικών υπηρεσιών της εταιρείας μας και γίνεται πάντοτε από εξειδικευμένα στελέχη. περισσότερα...

Ισολογισμός

nops acc icon


Έχοντας μακροχρόνια εμπειρία στην κατάρτιση ισολογισμών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από το περισσότερα...

Τεχνική υποστήριξη

it icon


Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας μας απαρτίζεται από στελέχη εξειδικευμένα στο κομμάτι του μηχανογραφικού εξοπλισμού. Αναλαμβάνουμε επίσης  την εγκατάσταση και παρακολούθηση servers περισσότερα...

Designed by Μηχανογραφική ΕΠΕ